Plank staket

I radhusområden och förtätad villabebyggelse med små tomter är det motiverat att med höga staket och plank skapa insynsskyddade uterum och småträdgårdar. Liggande mörklaserat plank med inslag av gröna väggar. Börja med Välja utförande. Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov.

Men du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur.

Det är byggnadsnämnden i din . Det krävs bygglov för att uppföra ett plank , men inte för ett vanligt staket. Var gränsen går mellan plank och staket har det tvistats om många . Vi i Villa reder ut i när du behöver bygglov för att bygga staket. Tyvärr saknas det en juridisk definition om vad som är ett plank eller staket och vad som är . Information om murar, staket , plank , spaljéer, pergola och häckar.

Om du reser ett högt plank och gör det vindtätt finns det en liten risk att det välter om det plötsligt kommer en storm.

Planket klarar inte belastningen. Riktlinjer för staket , mur plank och stängsel. För att förenkla och effektivisera handläggningen har miljö- och byggnadsnämnden beslutat om riktlinjer för staket , . Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att bygga plank och murar.

Men lagen anger inte vad som skiljer plank , murar, staket och kantstöd från . Murar, plank och staket. Du kan utan bygglov bygga ett staket som är meter högt ovanför befintlig marknivå. För att bygga staket , plank eller lägga mur på din tomt kan det krävas bygglov. Miljö och Samhällsbyggnadsnämndens riktlinjer gällande höjd och beskaffenhet.

Behövs det någon inhäg- nad? Vi människor har en lång tradition att vilja bygga murar, gärdesgårdar, staket och plank för att skydda oss och våra grödor. Staden är restriktiv till åtgärder, exempelvis plank och murar, som kan inverka negativt på stadens öppna karaktär och kulturhistoriska värden.

Låga plank (upp till meter över marken) behöver inte bygglov då de räknas som staket. Anledningarna är många och murar och plank har blivit vanliga. Tätheten på staketet har ingen betydelse.

Avvikelser kan förekomma vid högt . Staket är inte lovpliktiga. För staket , spaljéer och stängsel (av typen Gunnebo) krävs inget lov. Här kan du även läsa om vad som gäller för staket , spaljéer, pergola och stängsel.

Om du ska bygga eller uppföra en mur, ett plank eller ett staket så krävs oftast bygglov. Det beror på hur högt det du ska bygga är och hur nära din byggnad det. I samband med uppförande av staket , mur eller plank uppkom- mer ofta frågan om vad som är bygglovspliktiga åtgärder, krav på utformning, anpassning till . Ett staket , plank eller en mur avgränsar en yta.