Invändig avvattning

Huvudprincip för avvattning : Varma tak – varma. Bild 5: Rätt utförande av avvattning av varma (isolerade) tak. När och varför ett UV-system?

Vid invändig avvattning bör man alltid använ- da UV-systemet. Det blir billigare än ett konven- tionellt takavvattningssystem när .

Yttertak och terrasstak förses med anordningar för avledning av regn- och smältvatten. Tak kan avvattnas med invändiga eller . Många beställare har tagit policybeslut om att man vid nyproduktion inte ska ha invändig avvattning av tak. Detta trots att skadestatistiken visar . Takyta med invändig avvattning ska ha minst två takbrunnar.

SYSTEMVALSUTREDNING KONSTRUKTION. Takavvattning, invändig eller utvändig avvattning.

Avvattning av tak kan ske i olika former där de generella principerna är invändig avvattning och utvändig avvattning. Stora vattenbelastningar . På låglutande tak med invändig avvattning finns vanligtvis sarger runt om takytan och i dessa fall behövs således inget kantavslut. Kantavsluten tillverkas i . Ofta saknas möjligheter till bräddavlopp varför . Varma tak har invändnig avvattning och kalla tak har utvändig avvattning. Sök om möjligt att i första hand använda lösning med utvändig avvattning, som är säkrare än invändig avvattning.

Vid betongbjälklag med isolering ovanpå, . Används vid nyproduktion för avvattning av tak till invändigt avlopp. I de fall som invändig takavvattning inte används sätts utkastare i sargen. Geberit Pluvia används för avvattning av tak med ytor på minst m2. Det kan handla om fabrikshallar, idrottsan- läggningar, hotell och mycket mer.

Sidformatmallen för vänstersidor kan t. Norra_Tornen_teknisk_beskrivning. Prefabricerade balkongelement med isolering och tätskikt.

Terrasser fungerar i normalfallet som varma tak och skall därför ha invändig avvattning. Se mer om Varma tak och Kalla tak i projekteringsanvisningar för .