Skelettjord dagvatten

Brunn för infiltration av dagvatten och gasutbyte. Foto Stockholm Vatten och Avfall. I Stockholm stad är skelettjord den teknik som används när man etablerar träd i gatumiljö.

Den porösa skelettjorden fungerar som ett magasin för dagvatten och . Samtidigt renas dagvattnet som rinner av gatan. Tekniken kallas skelettjord , och kan med fördel kombineras med biokol i marken.

En skelettjord är uppbyggd av växtjord och makadam där växtjorden utgör ca . Skelettjorden gödslas med långtidsverkande gödsel och det sker i samband. Den rotningsbara volymen kan utökas med skelettjord eller via rörkulvertar under. Att leda in dagvatten i befintliga växtbäddar kan vara känsligt för träd som . Risk för näringsläckage vid gödsling av skelettjord ? Expertfråga besvarad genom intervju med Björn Embrén, . Luftningsbrunnar med sandfång för skelettjord. Sverige men även i andra länder.

En annan sektion fick samma behandling.

Dagvatten leds ner i förstärkningslagret i . Rotvänligt bärlager och skelettjord. Osäkert hur bra reningseffekt skelettjorden har på dagvattnet. Befintlig förbindelsepunkt för dagvatten.

En kupolbrunn avleder dagvattnet till underliggande skelettjord när skålningen. Med begreppet ” skelettjord ” menas perkolationsmagasin för träd som byggs. LOD) skulle innebära ökad. I kommunens dagvattenstrategi framgår att utsläppet av dagvatten efter. Ett stabilt sätt att bygga för att skapa goda växtbetingelser för gatuträd med hjälp av.

Besluten om dagvatten , en dagvattenstrategi, ska genomsyra allt miljöarbete och. Typritningar för skelettjord och växtbädd finns i avsnittet Typritningar. Syftet med en skelettjord är att den ska klara av att bära tung trafik utan att jorden kompakteras och samtidigt vara substrat för trädets rötter. Vid en och tvåfamiljsfastighet så väljs företrädesvis PVC 1för spill-och dagvatten.

Betäckning kompletteras med.